Podolog Kimdir?

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426-1.htm

26 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27916

KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6225                                                                                                   Kabul Tarihi: 6/4/2011

    e) Podolog; meslek yüksekokullarının podoloji programından mezun; bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir

şeklinde yayınlanan kanunda daha sonra yapılan bir değişiklik ile meslek yüksek okulları,Sağlık meslek yüksek okulları şeklinde değiştirikmiştir.

22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de podoloğun iş ve işlemlerini tanımlayan yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre podolog;

a) Ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev alır;

b) Sağlıklı bireylerde; medikal ayak bakımı yapar ve bu konuda eğitim verir;

c) İlgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; tırnak protez uygulamaları, bandaj, sargı, parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamalarını yapar, ayak sağlığı sorunlarını, tırnak patolojilerinin ve nasırların değerlendirilmesi önlenmesi ve tedavisinde görev alır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522.pdf

Demografik yapılar kişilerin çeşitli eğilimleri ve özellikle yaşlanan nüfus ve buna bağlı olarak kardiovasküler sorunlar, diyabet ,kas ve kemik yapısında bozulmalar sağlık hizmetlerinden artan bir talep oluşturmakta ve podoloji bu bu anlamda önem arz etmektedir

Her yaştaki insan için ayaklarında oluşan problem yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Yaşam kalitesinin bozulması, kişinin psikolojik olarak da olumsuz etki altında kalmasına neden olacaktır. Yürüme eylemini gerçekleştirirken ayağında ağrı hisseden bir insan, çoğu zaman daha az yürür, izole bir hayat yaşar ve kendini dış dünyaya kapatır. Bu, bilhassa yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerde daha büyük bir sorun oluşturur. Bu noktada Podoloji Bilimi ve Podologlara ihtiyaç ön plana çıkmaktadır.

Diyabet bulaşıcı olmayan salgın hastalık olarak tanımlanmaktadır.Tüm dünyada yaşam tarzının hızlı gelişmesi ve olumsuz yönde değişimi, sağlıksız beslenme, sedanter yaşantı ile birlikte, 2035 yılında diyabetin %55 oranında artarak 592 milyon kişinin diyabet hastası olması beklenmektedir. -II (TURDEP-II Çalışması)’nın saha araştırması Ocak 2010-Haziran 2010 tarihleri arasında 15 ilden 540 merkezde tamamlanmıştır. Bu çalışma ışığında elde edilen sonuçlar şunları göstermektedir: “Ülkemizde obezite ve diyabetin en önemli toplum sağlığı sorunları olduğuna işaret etmektedir.

Diyabet prevelansının global bir problem haline geldiği ve yarattığı sorunlar nedeniyle dünyada önemi gittikçe artan bir sorun olduğu anlaşılmaktadır.Türkiye’de de diyabet artış hızı dünyadakinden farklı değildir. Diyabetin sebep olduğu nöropati ve makroanjiyopati komplikasyonlarının birlikteliğinden doğan diyabetik ayak problemleri, diyabetli hastaların yaşam kalitesini azaltan, mortalite ve morbiditenin artmasına neden olan en önemli ayak problemlerinden biridir.Diyabetik ayak, hastaya verdiği rahatsızlığın yanı sıra toplumsal olarak da önemli bir sorundur, çünkü iş gücü kaybına neden olmakta, yaşam kalitesini etkileyerek veya ayakta oluşan bir enfeksiyon nedeni ile hastanede yatışların kalış süresini artırarak, toplumsal ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu noktada podolojinin rolünü bir kez daha vurgulamak gerekir.

Diyabetik ayakta koruyucu önlemlerin alınmasında multidisipliner ekip içerisinde yer alan podologun aldığı eğitimle hastaya katkısı, diyabetik ayak komplikasyonlarını geciktirecek veya engelleyecektir.